Skip to content

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Welling Catering en Restaurant bij Welling in Duiven.. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Gevestigd te Duiven Welling Catering, Ratio 9, 6921 RW Duiven en Restaurant bij Welling, Remigiusplein 5, 6921RW Duiven geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nr. 09199432

U kunt ons bereiken door middel van het servicenummer: 026-3114005 of door een e-mail te sturen aan info@wellingcatering.nl of info@bijwellingduiven.nl

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Welling Catering of Restaurant bij Welling is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Welling Catering of Restaurant bij Welling te mogen claimen of te veronderstellen.

Welling Catering en Restaurant bij Welling streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.wellingcatering.nl of www.bijwellingduiven.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Welling Catering en Restaurant bij Welling aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Als er onderdelen stuk gaan en er kan aangetoond worden dat deze een fabricagefout hebben dan worden de onderdelen vergoed en opgestuurd, de bezorgkosten zijn voor eigen rekening.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Welling Catering of Restaurant bij Welling op deze pagina.

 

Webshop

 1. ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

‘Wellingcatering.nl’
Gevestigd te Duiven (6921 RW), Ratio 9 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nr. 09199432

 

‘U’
Degene die op welke wijze dan ook overeenkomst aangaat met wellingcatering.

 

 1. OVEREENKOMST

2.1 Een overeenkomst met ons komt tot stand nadat u uw bestelling via ons bestelsysteem kenbaar heeft gemaakt.
2.2 U heeft het recht de overeenkomst te ontbinden via e-mail binnen 24 uur na plaatsing van de order.
2.3 Welling Catering het recht de overeenkomst / bestelling ten alle tijden te ontbinden via e-mail wanneer wij de orden wegens volle planning niet kunnen uitvoeren.

 

 1. AANBIEDINGEN

3.1 Wij behouden het recht om dit aanbod binnen 48 uur te herroepen na ontvangst van uw order.
3.2 wellingcatering is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd.

 

 1. WIJZE VAN BETALING

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
• Betalen via betaallink die u vooraf wordt toegestuurd per mail.

* Contant bij aflevering, graag gepast onze chauffeurs bezitten geen wisselgeld.
wellingcatering.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden.
Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.2 In het geval door wellingcatering een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de u in verzuim bent. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 I Wellingcatering is geen partij in de relatie tussen u en de kaartuitgever en/of Paypal.
4.4 In geval van niet-tijdige betaling is wellingcatering bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

 

 1. INCASSOKOSTEN

5.1 Bent u in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van uw verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor uw rekening.
Indien u in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan zullen wij u een boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag opleggen.
Dit met een minimum van Euro 50,00.
5.2 Indien wij kunnen aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
5.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor uw rekening.
5.4 Als een remboursbestelling teruggestuurd wordt naar wellingcatering omdat deze niet is aangenomen of afgehaald worden hiervoor de kosten van de remboursbestelling en administratiekosten in rekening gebracht bij de klant.
De kosten hiervan kunt u nalezen in artikel 5.1

 

 1. Wijzigen of annuleren van uw bestelling
  6.1u dient het aantal personen of wijzigingen minimaal 5 werkdagen vooraf door te geven.
  6.2Indien u hierna uw bestelling nog wijzigt dan betaalt u tot 1 werkdag vooraf 90% van de afgesproken prijs van hetgeen u annuleert.

6.3 Op de dag van levering kunt u uw bestelling niet meer wijzigen en betaalt u 100% van uw bestelling.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 1. GESCHILLEN

8.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@wellingcatering.nl
Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
8.2 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

 1. RETOURNEREN

9.1 verse producten kunt u helaas niet retourneren of geld terug reclameren.
9.2 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van wellingcatering schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal wellingcatering u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.

Vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk advies? Wij helpen u graag!

Neem gerust contact met ons op, of bekijk onze veelgestelde vragen.

Welling bezorgt catering dagelijks in de regio:
Arnhem, Doetinchem, Duiven, Didam, Doesburg, Huissen, Nijmegen, Oosterbeek, Velp, Westervoort en Zevenaar.

Waarom Welling?

 • Altijd vers bereid met ingrediënten van lokale leveranciers
 • We bezorgen en halen alles weer op
 • 7 dagen per week geopend
 • Inclusief alle benodigde materialen
 • Wij verzorgen de schoonmaak
KW_erkend_schildje

Contact

Welling Horeca Groep B.V.
Ratio 9,
6921 RW Duiven

Rabobank: NL24 RABO 015.45.79.793
KVK: 89636309 | BTW: NL86.50.49.105.B01
bestelling
Back To Top